VPS测评介绍
VPS技术分享

Xen HDD VPS 1TB 硬盘 最大高达 16TB | SSD VPS 最低 $9

发现一个大容量存储的xen技术的vps

所有vps包含:
1 个免费的ipv4的ip地址
IPv6 /64 (64bit address space)

控制面板可以重启系统,重装系统,远程console,反向DNS解析RDNS

Full API level access
24/7 monitoring
实时使用数据统计

SSD Servers
VS000.5G-0016.0GM – 0.5GB RAM – 16GB SSD Storage – 500GB Bandwidth – $14 $9/Month
VS001.0G-0032.0GM – 1GB RAM – 32GB SSD Storage – 1000GB Bandwidth – $28/Month
VS002.0G-0064.0GM – 2GB RAM – 64GB SSD Storage – 2000GB Bandwidth – $56/Month
VS003.0G-0096.0GM – 3GB RAM – 96GB SSD Storage – 3000GB Bandwidth – $84/Month
VS004.0G-0128.0GM – 4GB RAM – 128GB SSD

oem software cheap

Storage – 4000GB Bandwidth – $112/Month
VS006.0G-0192.0GM – 6GB RAM – 192GB SSD Storage – 6000GB Bandwidth – $168/Month
VS008.0G-0256.0GM – 8GB RAM – 256GB SSD Storage – 8000GB Bandwidth – $224/Month
VS012.0G-0384.0GM – 12GB RAM – 384GB SSD Storage – 12000GB Bandwidth – $336/Month

currency trading

VS016.0G-0512.0GM – 16GB RAM – 512GB SSD Storage – 16000GB Bandwidth – $448/Month
Order url: http://serveraxis.com/vps-ssd.php

High Capacity HDD Servers
VS001.0G-0001.0TM – 1GB RAM – 1TB Raid Storage – 1000GB Bandwidth – $28/Month
VS002.0G-0002.0TM – 2GB RAM – 2TB Raid Storage – 2000GB Bandwidth – $56/Month
VS003.0G-0003.0TM – 3GB RAM – 3TB Raid Storage – 3000GB Bandwidth – $84/Month
VS004.0G-0004.0TM – 4GB RAM – 4TB Raid Storage – 4000GB Bandwidth – $112/Month
VS006.0G-0006.0TM – 6GB RAM – 6TB Raid Storage – 6000GB Bandwidth – $168/Month
VS008.0G-0008.0TM – 8GB RAM – 8TB Raid Storage – 8000GB Bandwidth – $224/Month
VS012.0G-0012.0TM – 12GB RAM – 12TB Raid Storage – 12000GB Bandwidth – $336/Month
VS016.0G-0016.0TM – 16GB RAM – 16TB Raid Storage – 16000GB Bandwidth – $448/Month
Order url: http://serveraxis.com/vps-hdd.php

zp8497586rq
赞(0)

相关推荐

  • 暂无文章